JOGSC


Journal of Global Science (ISSN 2453-765X)

Aktuálne číslo

JOGSC 2024 - VOLUME 9 ISSUE 1

Ethical Analysis of Apparel Industry

Abstrakt:This paper discusses the ethical issues of the apparel industry. The major current concerns are fair labor practices and sustainable production. Most companies only engage in lip service and greenwashing to appeal to a customer. While retailers often include a long list of sustainable values on their websites, the real solutions have minor impact and long project times. The industry indicates future growth and stability, offering creative and dynamic job opportunities. The stock valuations are issued with a score of 4 – Weak Buy - for Abercrombie and Fitch Co. due to increased price to earnings and exceeded stock price expectations for last year compared to Russel 1000 Index. The score of 4 – Hold – is assigned for Gap, Inc. carrying too much debt while also manifesting the trend of negative profit margins.

Čítať viac

Eye-tracking v marketingu a jeho dôležitosť v kontexte spotrebiteľského správania

Abstrakt:Sledovanie pohybu očí má v súčasnej dobe významné miesto v oblasti marketingu a reklamy. Je to dôsledok jeho schopnosti poskytovať hodnotné informácie o tom, ako spotrebitelia interagujú s vizuálnymi podnetmi a reklamou. Táto technológia umožňuje lepšie porozumieť preferenciám spotrebiteľov a prispôsobiť marketingové stratégie a dizajn produktov ich potrebám. Vďaka sledovaniu pohybu očí môžeme dosiahnuť efektívnejšie a viac personalizované marketingové kampane, ktoré budú viac rezonovať s našimi cieľovými skupinami. S ohľadom na dynamiku marketingového prostredia je nevyhnutné neustále vylepšovať naše marketingové postupy a využívať najnovšie technológie a poznatky. Sledovanie pohybu očí je jedným z nástrojov, ktorý nám môže v tomto úsilí pomôcť a posunúť naše marketingové úsilie na vyššiu úroveň.

Čítať viac

Identifikácia významných aspektov dôležitosti online nakupovania medzi mužmi a ženami a ich spotrebiteľských preferencií v post-pandemickom trhovom prostredí

Abstrakt:Digitálny marketing je v súčasnosti jedným z najpopulárnejších spôsobov nielen vyhľadávania informácií o tovare a službách, recenzií a skúseností iných zákazníkov, ale aj samotného nákupu. Hlavným cieľom príspevku je zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v dôležitosti nakupovania online cez smartfón medzi mužmi a ženami. Motiváciou pre koncepciu tohto článku bola skutočnosť, že digitálny marketing a najmä online nakupovanie cez smartfóny je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, ktorá rezonuje v oblasti e- commerce. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 194 respondentov generácie Y (miléniáli). Údaje boli zozbierané ku koncu roka 2023. Na základe výsledkov možno konštatovať, že pre väčšinu mužov nie je nakupovanie online cez smartfón dôležité. Na druhej strane, pre väčšinu žien je nakupovanie online cez smartfón dôležité. Mann-Whitney U-test potvrdil súvislosť medzi vyššie uvedenými premennými. Výsledky nám môžu pomôcť pochopiť špecifiká digitálneho marketingu a jeho vplyv na nákupné správanie a rozhodovanie zákazníkov. Pandémia COVID-19 priniesla významné zmeny v nákupnom správaní ľudí. Kvôli cestovným obmedzeniam sú ľudia čoraz viac priťahovaní k nákupu položiek pomocou mobilných nákupných aplikácií namiesto toho, aby chodili do kamenných obchodov. Zistenia nášho prieskumu dopĺňajú celkový obraz o podiele mobilného marketingu na e-commerce, ktorý môže byť skutočným zlom pre spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje produkty a služby online. Online spoločnosti môžu tieto zistenia využiť na efektívne nastavenie svojich marketingových stratégií špecificky zameraných na zákazníkov, ktorí radi nakupujú online.

Čítať viac

Improving the user experience in the e-commerce environment through UX design

Abstrakt:User experience (UX) design plays a pivotal role in the success of e-commerce platforms, with its ability to enhance customer satisfaction, engagement, and ultimately drive conversions. In this research paper, we delve into the realm of improving the user experience in the e-commerce environment through effective UX design strategies. Understanding the essence of UX design and its significance in the e-commerce landscape sets the foundation for exploring how user research and data analysis can be leveraged to optimize UX design. By delving into the nuances of user behavior, preferences, and needs, businesses can tailor their e- commerce platforms to create seamless and personalized experiences. Furthermore, the implementation of user-friendly navigation and interface design serves as a key component in enhancing the overall user experience, ensuring easy accessibility, intuitive interactions, and a visually appealing interface. Through this research, we aim to uncover the best practices and methodologies that can be employed to drive improved user experiences in the e-commerce environment, ultimately leading to increased customer satisfaction and loyalty.

Čítať viac

Pragmatický typ versus emocionálny v pozícii neuromarketéra

Abstrakt:Cieľom príspevku je zmapovať pragmatizmus u neuromarketérov na základe analýzy jej štyroch komponentov: kognitívnej, emocionálnej, regulačnej a adjustačnej variabilnosti. Vymedzujú sa pojmy neuromarketér, neuromarketing, neuromarketingové inštrumentárium, osobnosť, dynamika a štruktúra osobnosti, pragmatizmus, racionalita, emócie a emocionalita. Príspevok porovnáva a prezentuje výsledky štatistickej analýzy, ktoré sú spracované vo forme tabuliek a grafov a zameriava sa na zistenie či existujú významné rozdiely medzi neuromarketérmi z hľadiska rodu, veku, vzdelania, pracovnej oblasti a rokov praxe na pozícii v súvislosti s pragmatizmom. Údaje na realizáciu výskumu boli získavané prostredníctvom dotazníka SPARO. Na základe analýzy a výsledkov výskumu navrhujeme program na posilnenie pragmatizmu a elimináciu negatívnych emócií neuromarketérov.

Čítať viac

Stratégie evalvácie profesijno-etických kompetencií učiteľov v axiologickom diskurze

Abstrakt:Diskurz o hodnotách a normách je bežný v oblastiach, v ktorých sa kladú vysoké požiadavky na profesionalitu. Dôvodom je skutočnosť, že profesie sa historicky etablovali ako špecifická forma povolaní poskytujúcich služby ľuďom v situáciách, v ktorých je ich inklúzia do spoločnosti ohrozená z dôvodov zdravotných, právnych, morálnych a iných. Deti či žiaci, študenti či dospelí vo svojom profesijnom vzdelávaní sa tak na obmedzený čas zverujú do rúk profesionála. Profesie vytvárajú profesijné etiky, na dodržiavanie ktorých dohliada profesia sama – pri pochybnostiach o profesionalite alebo morálnosti profesionálov aj súdy. Profesijno-etické hodnoty a normy sú okrem iného strategickým nástrojom, ktorý profesie využívajú na zabezpečenie autonómie, statusu a spoločenského uznania. Aj učiteľstvo, a ostatné pedagogické profesie patria k tým druhom povolaní, v ktorých sa vo vysokej miere rozhoduje o veciach človeka, o jeho bytí, kultivácií a udržaní ľudskej dôstojnosti. V príspevku sa zameriavame na popis a evalváciu stratégií, saturujúcich intro- a extrospekciu profesijno- etických kontextov osobnosti pedagóga s dôrazom na ich axiologickú rovinu.

Čítať viac

The Competition of Luxury Fashion Industry

Abstrakt:This paper discusses the valuation of Hermès, a renowned luxury products manufacturer and retailer. The company name is associated with quality, exclusivity, and craftmanship. The analysis includes discussion of main key points about the company, income statement, balance sheet, industry specific ratios, beta, and weighted average cost of capital. The financial statements and all calculations over the period of the last five years are included in the accompanying Excel spreadsheet. Hermès faces multiple business rivals including Prada, another high-end fashion designer, selected as the main competitor in the portfolio paper. Although the focus of the paper is on Hermès, the comparison of the two companies results in heavy coverage of Prada. To gain more perspective, both companies are also compared to the industry standards for exclusive apparel and accessories. Hermès has strengthened its position over time and became the second most valuable luxury brand in the world.

Čítať viac

Význam nástrojov digitálnej marketingovej komunikácie v nákupnom procese spotrebiteľov

Abstrakt:Marketingová komunikácia disponuje mnohými nástrojmi a metódami, ktoré každý deň vplývajú na spotrebiteľov a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich života. Výberom vhodných marketingových komunikačných nástrojov majú predajcovia schopnosť vytvárať dôveryhodné vzťahy medzi spoločnosťou a verejnosťou, posilniť budovanie značky, dosahovať zisk, ale aj ovplyvniť nákupné správanie spotrebiteľov. Cieľom príspevku bolo preskúmať vnímanie vplyvu vybraných internetových marketingových nástrojov na nákupné správanie spotrebiteľov a následne existenciu signifikantných rozdielov v subjektívnom vnímaní vplyvu pay- per-click reklamy na nákupné správanie spotrebiteľov z hľadiska dosiahnutého vzdelania. Na zber primárnych dát bol využitý dotazníkový prieskum. Dáta boli spracované využitím deskriptívnej štatistiky a existencia signifikantných rozdielov na základe dosiahnutého vzdelania bola overená využitím Kruskal-Wallis H test v štatistickom programe JASP. Výsledky ukázali, že spotrebitelia sú v rámci vlastného subjektívneho vnímania vplyvu nástrojov internetovej marketingovej komunikácie najviac ovplyvnení pay-per-click reklamou, nasledovanou newsletterom, SEO, reklamou na sociálnych sieťach a podcastami. Najmenej sú spotrebitelia v ich nákupnom správaní ovplyvňovaní blogmi a vlogmi. Analýza rozdielov preukázala existenciu štatisticky významných rozdielov vo vnímaní vplyvu pay-per-click reklamy na nákupné správanie spotrebiteľov z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania, pričom najvyššie skóre zaznamenali spotrebitelia s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa. Získané výsledky môžu slúžiť ako podklad pre predajcov pri výbere vhodných marketingových komunikačných nástrojov.

Čítať viac